Filmography:
imgimgimg

The White Bird

About the film:

documentary, supported by the Ministry of Culture of the Russian Federation

  • Year: 2011 
  • Director: Dmitry Vorobyev 
  • Producers: Dmitry Vorobyev, Alexey Fedorchenko 
  • Screenplay: Dmitry Vorobyev 
  • Cinematographer: Vladislav Vorobyev 
  • Sound: Timofey Shestakov 
  • Editor: Ludmila Zalozhneva